top of page

Kallelse till ordinarie årsstämma i Gotland Whisky AB

Tid: 2024-05-25 kl. 14:00

Plats: Roma Sockerbruk, Romakloster

 

KALLADE

Aktieägarna i Gotland Whisky AB.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Val av en eller två justeringsmän

 4. Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad

 5. Godkännande av dagordningen

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.

 7. Beslut om:
  a)  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b)  Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

 10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

 

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall vara oss tillhanda senast 2024-05-17

antingen via e-post till info@gotlandwhisky.se eller med post till huvudkontoret Gotland Whisky, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.

 

För att delta behöver man vara registrerad som aktieägare i aktieboken 2024-05-14.

 

Kallelsen har även varit införd i Svenska dagbladet och Post- och Inrikes tidningar 2024-04-19.

 

Årsredovisningen för Gotland Whisky AB 2023 (pdf-dokument) finns tillgänglig här

 

 

Romakloster 2024-04-24

 

Styrelsen i Gotland Whisky AB

bottom of page