Nyhetsarkiv

2020-02-28

Februari nyhetsbrev

2019-09-29

Höstnyheter

2019-04-09

April - vårtider

2019-03-10

Gotland i Malmö

2019-02-10

Mässtider

2018-12-07

Decembertider

Kallelse till bolagsstämma 27 juni kl 14.00

Kallade är aktieägarna i Gotland Whisky AB.

Förslag till dagordning

1 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringsmän
4 Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordningen
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7  Beslut om:
    a)  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    b)  Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c)  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
9 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
10 Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till info@gotlandwhisky.se. Det går även bra att skicka anmälan till bolagets huvudkontor; Gotland Whisky AB, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.

Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2017-06-22 kl 13.00.

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2017-06-16.

Hemsidan www.gotlandwhisky.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring årsstämman.

Visby den 19 maj 2017
Styrelsen i Gotland Whisky AB

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se